Garantijas noteikumi

1. Pārdevējs precēm piešķir garantiju.

2. Garantija attiecas uz iegādātajām precēm (iekārtām) to pirmajam īpašniekam (t.i. personai, kura preci iegādājusies e-veikalā) Latvijas Republikas teritorijā.

3. Garantijas termiņš ir 1 (viens) gads, sākot no preces (iekārtas) nodošanas Klientam.

4. Garantija attiecas uz bojājumiem vai defektiem, kas ir atklājušies iekārtas ekspluatācijas gaitā un ir radušies iekārtas ražotāja vainas dēļ ražošanas procesā pieļauto kļūdu rezultātā vai ražotājam izmantojot nekvalitatīvus izejmateriālus.

5. Garantija neattiecas uz iekārtas bojājumiem vai defektiem, kuri radušies:
5.1. Klientam vai trešajām personām iekārtu nepareizi transportējot, pārvietojot vai neatbilstoši uzstādot (izņemot gadījumus, kad uzstādīšanas darbus ir veikusi Pārdevēja pilnvarota persona);
5.2. Klientam vai trešajām personām iekārtu sabojājot tīši vai aiz neuzmanības;
5.3. Klientam vai trešajām personām neievērojot iekārtas lietošanas, tehniskās apkopes vai uzturēšanas noteikumus;
5.4. Klientam vai trešajām personām ekspluatējot iekārtu neatbilstoši lietošanas instrukcijai;
5.5. Klienta patstāvīgi vai citu attiecīgi nekvalificētu personu veiktu remonta un apkopes darbu rezultātā;
5.6. no Pārdevēja neatkarīgu faktoru (piemēram, pārmērīga ūdens cietība, nepareizs ūdens spiediens, sprieguma svārstības u.tml.) rezultātā;
5.7. Klientam vai trešajām personām ekspluatējot iekārtu tās tehniskajām prasībām nepiemērotos apstākļos (piemēram, neatbilstoša telpas temperatūra
5.8. citi Klienta vai trešo personu izraisīti apstākļi vai citi apstākļi, kas neatbilst tiem, kādus ražotājs paredzējis iekārtas normālai darbībai.

 

6. Garantija neattiecas uz iekārtām, uz kurām nav Pārdevēja uzlīmētās uzlīmes ar iekārtas identifikācijas numuru, ko veido lielie burti LV un piecu zīmju numurs.  

 

7. Garantija neattiecas uz iekārtas daļām un detaļām, kuru bojājumi vai defekti rodas dabiskas materiālu nolietošanās rezultātā (piemēram, spuldzes, durvju blīvgumijas, abrazīvie vai griežamie diski, riteņi, piedziņas siksnas, filtri u.tml.).

8. Garantija attiecas uz tiem iekārtas bojājumiem vai defektiem, kas ir pieteikti garantijas remontam iekārtas garantijas termiņa laikā. Ja iekārtas garantijas laikā Klients ir konstatējis bojājumus, uz kuriem attiecas garantija, Klients sazinās ar Pārdevēju vai Pārdevēja servisa centru.

9. Viegli transportējamas iekārtas Klients apņemas saviem spēkiem un saviem līdzekļiem nogādāt uz Pārdevēja servisa centru: Dricānu ielā 2, Rīgā. Lielgabarīta stacionārās un fiksētās iekārtas pēc iespējas tiek remontētas to uzstādīšanas vietā.

10. Iekārtas transportēšanu uz/no Metos servisa centru Klients veic par saviem līdzekļiem uz savu atbildību.

11. Iekārtu garantijas remonts tiek veikts darba dienās (darba laikā no plkst.9.00-17.30). Pēc Klienta pieprasījuma izņēmuma gadījumos garantijas remontu var veikt ārpus parastā darba laika, un šajā gadījumā Klienta pienākums ir segt radušās papildu izmaksas par virsstundu darbu atbilstoši Pārdevēja pakalpojumu cenrādim, kas ir publiski pieejams SIA Metos mājaslapā.

12. Garantijas remonta laikā nomainītās (bojātās) detaļas ir Pārdevēja īpašums un tās paliek Pārdevējam. Nomainītajām detaļām (izņemot 6. punktā minētās) garantijas termiņš ir 1 (viens) mēnesis.

13. Garantijas remontā neietilpst iekārtas ikdienas tehniskās apkopes darbi un izmaksas, kas radušās, veicot tehniskās apkopes pasākumus atbilstoši ierīces lietošanas noteikumiem.