Metos ir profesionālās virtuves aprīkojuma ražotājs un tirgotājs ar vairāk kā 90 gadu pieredzi. Mēs esam tirgus līderis Skandināvijas, Baltijas un Beniluksa valstīs un Eiropas vadošā virtuves iekārtu ražotāja Ali Group uzņēmums. Metos – tie ir apmēram 750 darbinieki deviņās valstīs.

Pārdošanas noteikumi

I Vispārīgi

1. SIA Metos (vienotais reģistrācijas numurs 40003079460, juridiskā adrese: Dricānu iela 2, Rīga; turpmāk tekstā – Pārdevējs vai arī Metos) ir Somijas koncerna Metos Oy Ab profesionālo virtuves iekārtu ražošanas un tirdzniecības nodaļas meitas uzņēmums Latvijā, kas pārdod profesionālās iekārtas gan valsts un pašvaldību uzņēmumiem, gan privātuzņēmumiem – restorāniem, kafejnīcām, bāriem, konditorejām, viesnīcām, skolām u.tml.
2. Šie Metos e-veikala noteikumi un nosacījumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka Pārdevēja mājaslapā www.metos.lv izvietoto preču pārdošanas kārtību un tiesiskās attiecības starp Pārdevēju un e-veikala lietotāju (turpmāk – Klients).
3. Noteikumi ir saistoši jebkuram Klientam (gan juridiskai, gan fiziskai personai), kas iepērkas Metos e-veikalā, un tie attiecas uz preču piegādi Latvijas Republikas teritorijā.
4. Ja kāds no Noteikumu punktiem zaudē juridisko spēku, tas neietekmē šo Noteikumu citu punktu spēkā esamību.
5. Pirms katra pasūtījuma veikšanas Klientam ir pienākums iepazīties ar Metos e-veikala Noteikumiem.
6. Pasūtot preces Metos e-veikalā, Klients apliecina, ka ir izlasījis un piekrīt Noteikumiem.
7. Pārdevējs patur tiesības vienpusēji mainīt, grozīt vai papildināt Noteikumus, kā arī veikt izmaiņas savām precēm, preču specifikācijās un cenās, informāciju publiskojot savā mājaslapā.
8. Visas izmaiņas un grozījumi bez iepriekšējas paziņošanas stājas spēkā dienā, kad tie ir publicēti Metos mājaslapā.
9. Uz Klienta veikto pasūtījumu attiecas tie Noteikumi un cenas, kas ir spēkā preču pasūtīšanas brīdī.
10. Pārdevējs garantē, ka e-veikalā pārdodamās preces atbilst Eiropas Savienības attiecīgajiem standartiem.

II Cenas

11. Metos e-veikalā preču cenas ir norādītas eiro bez Pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk tekstā – PVN).
12. Metos e-veikalā norādītās cenas attiecas tikai uz precēm, kas tiek iegādātas e-veikalā piegādei Latvijas Republikas teritorijā.
13. Preces cenā ir iekļautas izmaksas preču piegādei līdz Pārdevēja noliktavai vai birojam Rīgā.
14. Preces cenā nav iekļautas izmaksas preču piegādei no Pārdevēja noliktavas vai biroja Rīgā līdz Klienta norādītajai adresei, iekārtas uzstādīšanas izmaksas un izmaksas par Klienta apmācību iekārtas lietošanā. Piegādes izdevumus Pārdevējs norāda rēķinā atsevišķi.
15. Visi sūtījumi ir apdrošināti pret bojājumiem transportēšanas laikā.

III Preču pasūtīšana un apmaksas kārtība

16. Metos e-veikala preču sortiments un preču apraksti ir pieejami Pārdevēja mājaslapā www.metos.lv sadaļā “Produkti” – “Profesionālās virtuves iekārtas un piederumi”. Ja nepieciešama papildu informācija par preci vai palīdzība preces izvēlē, Klients var sazināties ar Pārdevēju (darba dienās no plkst.08.30 līdz 17.00; tālrunis +371 67 288 333, e-pasts: metos.latvia@metos.lv).
17. E-veikalā ir iespējams pasūtīt tikai tās preces, kurām ir norādīta cena.
18. Lai izvēlētos un pasūtītu preces e-veikalā, Klients:
18.1. izvēlas preci vienā no šādiem veidiem:
18.1.1. sadaļas “Produkti” – “Profesionālās virtuves iekārtas un piederumi” kreisajā pusē, vispirms izvēloties attiecīgo preču grupu un pēc tam – preci;
18.1.2. meklēšanas logā, kas atrodas Pārdevēja mājaslapas kreisajā augšējā stūrī, ierakstot preces nosaukumu vai preču grupas atslēgvārdu.
18.2. ievieto izvēlēto preci “Iepirkumu grozā”, piespiežot pogu “Pievienot grozam”. “Iepirkuma grozā” ievietoto pasūtāmo preču daudzumu var koriģēt, norādot nepieciešamo skaitu ailē “Daudzums”, vai arī preci izņemt no “Iepirkumu groza”, ailē “Daudzums” norādot vērtību “0”. Lai turpinātu iepirkšanos, jāpiespiež poga “Atgriezties atpakaļ uz preču izvēlni”.
18.3. veic pasūtījumu pēc visu izvēlēto preču ievietošanas “Iepirkumu grozā”. Lai pabeigtu pasūtījumu, aizpilda visus nepieciešamos informācijas laukus un nospiež pogu “Saglabāt un turpināt”.
19. Klients par precēm var norēķināties vienā no šādiem veidiem, veicot bezskaidras naudas pārskaitījumu:
19.1. apmaksājot Pārdevēja izrakstīto rēķinu;
19.2. ar pēcapmaksu saskaņā ar Pārdevēja izrakstīto rēķinu (attiecas uz Klientiem, kuriem ir noslēgts sadarbības līgums ar Metos).
20. Lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem, prece paliek Pārdevēja īpašumā tik ilgi, kamēr visi maksājumi, kas attiecas uz preci un tās piegādi, ir samaksāti pilnā apmērā.
21. Pēc Klienta pasūtījuma un maksājumu saņemšanas pārbaudes, Pārdevējs nekavējoties, bet ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc Klienta pasūtījuma saņemšanas, nosūta Klientam pasūtījuma apstiprinājumu, kurā informē par pasūtīto preču iespējamo piegādes datumu.

IV Preču piegāde

22. Veicot pasūtījumu, Klienta pienākums ir norādīt vēlamo preču piegādes vietu.
23. E-veikalā pasūtītās preces Klients var izvēlēties saņemt Klientam vēlamajā adresē Latvijas teritorijā vai Metos birojā: Dricānu ielā 2, Rīgā, LV-1019.
24. Risks par kravas nejaušiem zaudējumiem/bojājumiem pāriet no Pārdevēja uz Klientu līdz ar preces nodošanu Klientam.
25. Ja Klients to ir norādījis, tad Pārdevējs piegādā preces Klienta norādītajā adresē. Pārdevējs preces uz Klienta adresi, kas norādīta pasūtījuma apstiprinājumā, piegādā pats vai ar trešo personu starpniecību (piem., kurjeru).
26. Ja Klients ir izvēlējies pasūtītās preces saņemt Metos birojā Dricānu ielā 2, Rīgā, LV-1019, tad Klienta pienākums ir pasūtītās preces izņemt 14 (četrpadsmit) kalendāra dienu laikā no dienas, kad Pārdevējs ir informējis Klientu par iespēju saņemt preci. Pretējā gadījumā Pārdevējam ir tiesības pieprasīt Klientam atlīdzināt izdevumus par preces uzglabāšanu noliktavā.
27. Pārdevējam ir tiesības atteikties no Klienta pasūtījuma izpildes un nepiegādāt Klientam preci, šādos gadījumos:
27.1. ja pasūtītā prece vairs nav pieejama;
27.2. ja sistēmas kļūdas dēļ preces cena e-veikalā ir modificēta un salīdzinot ar attiecīgo līdzīgu preču parasto tirgus cenu ir nepamatoti zema;
27.3. ja Klients nav ievērojis Noteikumus un/vai pasūtījis preci ar piegādi ārpus Latvijas Republikas teritorijas;
27.4. ja Pārdevējs nevar izpildīt pasūtījumu citu no viņu neatkarīgu apstākļu dēļ.
28. Ja Pārdevējs Noteikumu 27.punktā minēto apstākļu dēļ nevar izpildīt pasūtījumu, Pārdevēja pienākums ir nekavējoties, bet ne vēlāk kā nākamajā darba dienā informēt Klientu par pasūtījuma izpildes pārtraukšanu un par pasūtītajām precēm iemaksātās naudas atmaksāšanu, nosūtot Klientam par to paziņojumu uz Klienta pasūtījumā norādīto e-pastu.

V Atteikuma tiesības, preču atgriešana un atbildība

29. Klientam ir tiesības atteikties no Metos e-veikalā iegādātās preces, ja piegādātā prece neatbilst pasūtījumam (t.i. piegādāta nepareiza prece) vai tā ir ar trūkumiem (defektiem), un Klients par to rakstiski ir informējis Pārdevēju, nosūtot pieteikumu uz e-pastu metos.latvia@metos.lv 14 (četrpadsmit) kalendāra dienu laikā no preces saņemšanas dienas un norādot Noteikumu 33.punktā minēto informāciju.
30. Noteikumu 29.punkta atteikuma tiesības Klients var izmantot, ja prece nav bijusi lietošanā. Izmantojot Noteikumu 29.punkta atteikuma tiesības, Klienta pienākums ir atgriezt Pārdevējam preci Metos birojā (Dricānu ielā 2, Rīgā, LV-1019) ar Pārdevēju iepriekš saskaņotā termiņā. Atgrieztajai precei jābūt oriģinālajā iepakojumā.
31. Gadījumā, ja prece tiek atgriezta saskaņā ar Noteikumu 29.punktu, Pārdevēja pienākums ir atgriezt Klientam par preci samaksāto naudu 7 (septiņu) kalendāra dienu laikā.
32. Pārdevējs ir atbildīgs tikai par tādiem preces iztrūkumiem, kas pastāvēja preču nodošanas-pieņemšanas brīdī un par kuriem Klients, apskatot preces, nodošanas-pieņemšanas brīdī nevarēja pārliecināties, un par kuriem Klients ir paziņojis Pārdevējam 14 (četrpadsmit) kalendāra dienu laikā no preču nodošanas-pieņemšanas, nosūtot uz e-pastu (metos.latvia@metos.lv) vai pa pastu (adrese: Dricānu iela 2, Rīga LV-1019) Pārdevējam pieteikumu, kurā norāda Noteikumu 33.punktā minēto informāciju.
33. Klientam ir pienākums pieteikumā norādīt:
33.1. Klienta vārdu un kontaktinformāciju;
33.2. preces nosaukumu, modeli vai kodu;
33.3. preces trūkuma/defekta vai iztrūkuma aprakstu (ja iespējams pievienot fotogrāfijas);
33.4. atsauci uz pasūtījuma apstiprinājumu.
34. Pārdevējs ir atbildīgs tikai par Klientam radītajiem tiešajiem zaudējumiem un Pārdevēja atbildība aprobežojas ar Klienta par preci samaksāto naudu.
35. Ja Klients Pārdevējam neiesniedz pieteikumu Noteikumu 32.punktā noteiktajā termiņā, Klients zaudē tiesības atsaukties uz preces iztrūkumu.

VI Garantijas noteikumi

36. Pārdevējs precēm piešķir garantiju.
37. Garantija attiecas uz e-veikalā iegādātajām precēm (iekārtām) to pirmajam īpašniekam (t.i. personai, kura preci iegādājusies e-veikalā) Latvijas Republikas teritorijā.
38. Garantijas termiņš ir 1 (viens) gads, sākot no preces (iekārtas) nodošanas Klientam.
39. Garantija attiecas uz bojājumiem vai defektiem, kas ir atklājušies iekārtas ekspluatācijas gaitā un ir radušies iekārtas ražotāja vainas dēļ ražošanas procesā pieļauto kļūdu rezultātā vai ražotājam izmantojot nekvalitatīvus izejmateriālus.
40. Garantija neattiecas uz iekārtas bojājumiem vai defektiem, kuri radušies:
40.1. Klientam vai trešajām personām iekārtu nepareizi transportējot, pārvietojot vai neatbilstoši uzstādot (izņemot gadījumus, kad uzstādīšanas darbus ir veikusi Pārdevēja pilnvarota persona);
40.2. Klientam vai trešajām personām iekārtu sabojājot tīši vai aiz neuzmanības;
40.3. Klientam vai trešajām personām neievērojot iekārtas lietošanas, tehniskās apkopes vai uzturēšanas noteikumus;
40.4. Klientam vai trešajām personām ekspluatējot iekārtu neatbilstoši lietošanas instrukcijai;
40.5. Klienta patstāvīgi vai citu attiecīgi nekvalificētu personu veiktu remonta un apkopes darbu rezultātā;
40.6. no Pārdevēja neatkarīgu faktoru (piemēram, pārmērīga ūdens cietība, nepareizs ūdens spiediens, sprieguma svārstības u.tml.) rezultātā;
40.7. Klientam vai trešajām personām ekspluatējot iekārtu tās tehniskajām prasībām nepiemērotos apstākļos (piemēram, neatbilstoša telpas temperatūra u.tml.);
40.8. citi Klienta vai trešo personu izraisīti apstākļi vai citi apstākļi, kas neatbilst tiem, kādus ražotājs paredzējis iekārtas normālai darbībai.
41. Garantija neattiecas uz iekārtas daļām un detaļām, kuru bojājumi vai defekti rodas dabiskas materiālu nolietošanās rezultātā (piemēram, spuldzes, durvju blīvgumijas, abrazīvie vai griežamie diski, riteņi, piedziņas siksnas, filtri u.tml.).
42. Garantija neattiecas uz iekārtām, uz kurām nav Pārdevēja uzlīmētās uzlīmes ar iekārtas identifikācijas numuru, ko veido lielie burti LV un piecu zīmju numurs.
43. Garantija attiecas uz tiem iekārtas bojājumiem vai defektiem, kas ir pieteikti garantijas remontam iekārtas garantijas termiņa laikā. Ja iekārtas garantijas laikā Klients ir konstatējis bojājumus, uz kuriem attiecas garantija, Klients sazinās ar Pārdevēju vai Pārdevēja servisa centru.
44. Viegli transportējamas iekārtas Klients apņemas saviem spēkiem un saviem līdzekļiem nogādāt uz Pārdevēja servisa centru: Dricānu ielā 2, Rīgā. Lielgabarīta stacionārās un fiksētās iekārtas pēc iespējas tiek remontētas to uzstādīšanas vietā.
45. Iekārtas transportēšanu uz/no Metos servisa centru Klients veic par saviem līdzekļiem uz savu atbildību.
46. Iekārtu garantijas remonts tiek veikts darba dienās (darba laikā no plkst.9.00-17.30). Pēc Klienta pieprasījuma izņēmuma gadījumos garantijas remontu var veikt ārpus parastā darba laika, un šajā gadījumā Klienta pienākums ir segt radušās papildu izmaksas par virsstundu darbu atbilstoši Pārdevēja pakalpojumu cenrādim, kas ir publiski pieejams Metos mājaslapā.
47. Garantijas remonta laikā nomainītās (bojātās) detaļas ir Pārdevēja īpašums un tās paliek Pārdevējam.
48. Garantijas remontā neietilpst iekārtas ikdienas tehniskās apkopes darbi un izmaksas, kas radušās, veicot tehniskās apkopes pasākumus atbilstoši ierīces lietošanas noteikumiem.

VII Datu apstrāde un aizsardzība

49. Veicot pasūtījumu Metos e-veikalā, Klients piekrīt un atļauj Pārdevējam veikt savu datu apstrādi saskaņā šiem Noteikumiem un Latvijas Republikā spēkā esošo likumdošanu.
50. Pārdevējam ir tiesības reģistrēt, ievadīt, glabāt, sistematizēt, izmantot un jebkādā citā veidā apstrādāt Klienta sniegtos datus tādā apjomā, kādā tas ir nepieciešams:
50.1. e-veikala izmantošanai;
50.2. pasūtījuma izpildei;
50.3. e-pasta ziņojumu, kas saistīti ar e-veikala izmantošanu, nosūtīšanai;
50.4. Klientu apkalpošanas uzlabošanai, tostarp klientu apmierinātības un ieteikumu analīzei, darījumu pārbaudei, Klienta pasūtījumu datu, tostarp datu par sesijas laikā nepabeigtu pasūtījumu saglabāšanai saprātīgu laiku;
50.5. Klienta (ja Klients to ir norādījis) informēšanai par Pārdevēja aktivitātēm un aktuālajiem piedāvājumiem.
51. Pārdevējs nodrošina Klienta personas datu aizsardzību un drošību, un to neizplatīšanu trešajām personām, ciktāl to nosaka Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteiktās prasības un citi Latvijas Republikas tiesību akti, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību. Klients piekrīt, ka personas dati tādā apjomā, kādā tie nepieciešami Klienta pasūtījuma izpildei, tiek nodoti Pārdevēja partneriem, kas nodrošina Metos e-veikala preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu.

VIII Nobeiguma noteikumi

52. Visi strīdi un domstarpības, kas rodas starp Klientu un Pārdevēju saistībā ar šo Noteikumu piemērošanu tiek risināti savstarpējo pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīdus jautājums ir izskatāms saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.